Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sigorta Terimleri Sözlüğü

 
AKTÜER :

Sigorta matematikçisidir. Aktüer olabilmek için üniversitelerin aktüerya matematik, istatistik, işletme ya da mühendislik fakültelerinden mezun olmak ve daha sonrada aktüerya alanında yüksek lisans tezi hazırlamak gereklidir.

 

AŞKIN SİGORTA :

Poliçede yazılı bedel sigorta edilen malın değerinden daha fazla olduğunda (sigorta bedeli sigorta değeri ) aşkın sigorta durumunda malın tümü hasar görse dahi ödenecek tazminat sigorta değeri ile sınırlı olacağından, sigortalı boş yere fazla prim ödemiş olacaktır.

 

EKSİK SİGORTA :

Poliçede yazılı bedel, sigorta edilen malın değerinden az olduğunda (sigorta bedeli < sigorta değeri ) eksik sigorta söz konusu olup ödenecek hasar poliçe üzerinde yazılı bedelle sınırlı olacaktır.

Kısmi hasar durumunda ise “yazılması gereken /yazılı bedel “ oranında hasardan kesinti yapılacaktır.

 

DEPO PRİMİ :

Abonman poliçesinde peşin ödenen prim kısmıdır

 

JERAN :

Koasürans işleminde poliçeyi düzenleyen primlerin tahsilatını takip eden, primleri her ortak sigorta şirketine katılımı oranında dağıtan, riziko gerçekleştiğinde her katılımcı şirketin tazminata rizikoyu üstlenmesi oranında katılmasını sağlayan şirkete denir.

 

JERE :

Jeran dışındaki koasürans ortaklarının her biridir

 

KLOZ :

Genel poliçe şartlarında daraltma veya genişletme yapıldığında, veya genel mevzuata aykırı olmayacak özel koşulların düzenlendiği belgeye kloz denir. Klozlar da sigortalıya poliçe ekinde verilmektedir.

 

KOASÜRANS :

Bir rizikonun birden fazla şirket tarafından ortaklaşa güvenceye alınmasıdır. Şirketlerden biri poliçeyi düzenler ve diğer şirketlere kopyalarını gönderir.

 

KONSERVASYON :

Şirketin kendi üzerinde tuttuğu riziko kısmıdır

 

POLİÇE :

Sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir. Bu belgenin içerisinde bulunması gereken bilgiler şunlardır

 

POLİÇE BİLGİLERİ :

Poliçe, şu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya “genel koşullar” ve varsa “özel şartlar” ile birlikte verilir.

Sigortacı ile sigortalı, sigorta ettirenin ve varsa çıkar sahibinin ismi, adresi sigortanın konusu, verilen güvenceler, Güvence başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta bedeli, prim tutarı ve ödeme koşulları, düzenleme tarihi.

 

REASÜRÖR :

Reasürans işlemlerinde riski devralan şirkete denir

 

REJİSTRO :

Düzenlenen poliçe yenileme ve zeyil namelerin tümünün kaydedildiği yasal defterlerdir. Her branş için ayrı ayrı birer istihsal, birer iptal olmak üzere iki çeşit olup noterce tasdik edilen bu defterlerin sayfaları çift nüshadır. Yıl bitimlerinde ara tasdikleri yapılarak kullanılmaya devam edilir.

 

RİZİKO :

Bir kimsenin para ile ölçülebilinir çıkarını tehdit eden tehlikedir.

Rizikonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek veya düşük olması, prim belirlemelerinde en önemli unsurdur.

Rizikolar %0 ile %100 arasında bir değerle gerçekleşirler.%0 riski sigortalı güvence altına almayacaktır.

% 100 riski sigortacı güvence altına almayacaktır; riskin bu değerler arasında bir yerlerde oluşacağı öngörülerek primlendirme esasları belirlenmektedir. %100 gerçekleşme durumu kaçınılmaz olmasına rağmen, güvence verilen tek konu hayat sigortalarıdır.

 

MUAFİYET :

Sigortalının hasarının bir kısmına katılmasıdır.

Hasar halinde sigortalıya belli bir meblağ ödenmemesi anlamına gelen bu uygulamada primlerde muafiyetsiz sigortaya oranla daha düşük belirlenir. Belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, geçen hasarların ise kesintisiz ödendiği muafiyet türüne ise entegral muafiyet denir.

 

SEDAN :

Reasürans işlemlerinde riski devreden şirkettir.

 

SESYON :

Sedan şirketin reasüröre devrettiği riziko kısmıdır.

 

SİGORTA :

Sigortacının bir prim karşılığında, diğer bir kimsenin parayla ölçülebilir bir çıkarını zarara uğratacak olası bir tehlikenin (riziko) gerçekten meydana gelmesi halinde, tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri nedeniyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine aldığı bir anlaşmadır.

 

SİGORTACI :

Sigorta anlaşmasında riski üstlenerek güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi taahhüt eden taraftır

 

SİGORTALI :

Sigorta anlaşmasında prim ödeyen ve riziko gerçekleştiğinde tazminat almaya hak kazanan taraftır.

 

SİGORTA EKSPERİ :

Sigorta edilen rizikolunun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp hasarlarının miktarının nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve Hazine Müsteşarlığı’nda aldıkları belgeler ile kendi yönetmelikleri çerçevesinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

SİGORTA ETTİREN :

Sigorta anlaşmasının teklifini veren ve gerektirdiği primi ödemekle yükümlü taraftır. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabileceği gibi, farklı da olabilir.

 

SOVTAJ :

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta konusunun hasar görmeyen kısmıdır.

 

SÜRPRİM :

Sigortalının sigorta güvencesini özel koşullarla artırmak amacıyla sigortacıya verdiği ek primdir.

 

ŞARJMAN :

Net prime eklenen vergi, yönetsel giderler ve kar gibi yüklentilerdir.

 

ZEYİLNAME :

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave , iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelerdir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir.

Örneğin: Adres değişikliği, zeyili primsizdir. Primli zeyil ise bazen prim iadesine yol açabilir.

Örneğin: Poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır.

 

YASALAR VE YÖNETMELİKLER :

7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Aktüerler Yönetmeliği

Sigorta ve Reasürans Aracıları Yönetmeliği

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Sigorta Prodüktörleri Yönetmeliği

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

GENEL SİGORTACILIK

Sigorta Kavramı: Sigorta Latince güvence kelimesinden gelir.

(Sicurta)

Rizikolar karşı kişinin güvenlik gereksinimi duymasının bir sonucudur.

Sigorta

Belli bir prim karşılığında

Kişi veya kuruluşların para ile ölçülebilir değerlerinin olması

Aynı rizikonun tehdidi altında bulunan kişileri ya da kuruşları bir araya getirerek

Ölçülen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında karşılayarak

Sosyo-Ekonomik çöküntüleri dağıtan ve önleyen

Yatırımlara aktarılan fonları ve ikrazları ile ekonomiye kaynak yaratan işlemler bütünüdür

 

SİGORTANIN GÜVENCE VE RİZİKO YÖNETİMİ İŞLEVLERİ :

Sigorta bir dayanışma işlemleri organizasyonudur

Sigorta güven sağlar

Sigorta girişimcinin daha ucuz fiyata yatırım sermayesi bulmasını sağlar

Riziko, karşılığı atıl tutulan sermaye miktarını en aza indirir

Sigorta, fiyatların daha gerçekçi düzeyde oluşmasını sağlar

Sigorta güvencesi, girişimcinin kredi bulmasını kolaylaştırır

Sigorta önleyici önlemleri geliştirir

 

SİGORTANIN EKONOMİK İŞLEVLERİ VE YARARLARI :

Sigorta, önemli bir tasarruf kaynağıdır

Sigorta, kredi işlemlerinin gelişmesini sağlar

Sigorta, sosyo-ekonomik çöküntü ve kayıpları önler

Uluslar arası ekonomik ilişkilerinin ve ticaretinin gelişmesine yardım eder

Sigorta ekonomi içinde önemli bir sektördür

Sigorta bir vergi kaynağıdır

 

SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİN YATIRIM PORTFÖYÜ :

Kamu Borçlanma Kağıtları

Özel Sektör kağıtları

Hisse Senetleri

Sabit Değerler

 

SİGORTALANABİLİR ÇIKARIN UNSURLARI :

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi ile fiziki bir kayba uğramalıdır

Bu kayıp sigortanın esas konusu kapsamında olmalıdır

Bu çıkar ilişkisi para ile ölçülebilir olmalıdır

Bu çıkar ilişkisi yasal olmalıdır

Sigortalının o malın korunmasından karı, kaybedilmesinden ise zararı olmalıdır

 

SİGORTA YAPTIRAN KİŞİLER :

Malik

Malikin rehinli alacaklısı

Malın korunmasından dolayı malike karşı sorumlu olan acente, kiracı,komisyoncu ve diğer kişiler

malın korunmasından gerçekten çıkarı olan kişiler yada bunların yasal temsilcileri

Kişinin kendi nam ve hesabına sigorta yapmalarına onay verdiği kimseler

 

SİGORTALILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Prim ödeme yükümlülüğü

İhbar yükümlüğü

Koruma önlemlerini alma yükümlülüğü

Muayene ettirmeye izin verme yükümlülüğü

 

FARKLI RİZİKO TANIMLARI :

Temel Riziko - Özel Riziko Ayrımı

Spekülatif Riziko - Saf (Yalın, Rassal) Riziko Ayrımı

Kötü Riziko - İyi Riziko Ayrımı

 

RİZİKONUN KOŞULLARI :

Hasar tesadüfi olmalıdır

Hasar belirlenebilmeli ve ölçülebilmelidir

Riziko çok büyük olmamalıdır

Sigorta kapsamına alınan birimler olabildiğince tek tip (homojen ) olmalıdır

 

RİZİKO KAYNAKLARI :

Sosyal riziko kaynakları

Fiziksel riziko kaynakları

Ekonomik riziko kaynakları

 

RİZİKO ÇEŞİTLERİ :

A.Bireysel Rizikolar

B.İşletme Rizikoları

A.BİREYSEL RİZİKOLAR :

Ölüm rizikosu

Maluliyet sigortası

Yaşlılık sigortası

İşsizlik sigortası

Yasal sorumluluk sigortası

 

İŞLETME RİZİKOLARI :

Ölüm ve maluliyet sigortaları

Yasal sorumluluk sigortaları

Dolaylı hasar rizikoları

Mal hasarı sigortaları

 

PRİM TÜRLERİ :

Net sigorta primi

Brüt sigorta primi

 

NET SİGORTA PRİMİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ :

Sigorta konusu her birim ayrı ayrı ele alınarak riziko derecelerine göre uygulanacak net prim /(tarife Fiyatı) belirlenir.

Sigorta konusu birimler, riziko derecelerine göre sınıflandırılır, net prim oranı (tarife fiyatı) her sınıf için ayrıca belirlenir.

 

NET SİGORTA PRİMİ’NİN BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASINDA GEREKEN FAKTÖRLER :

Sigortalanan rizikonun gerçekleşme olasılığı

Sigorta değeri: Sigortası yapılan kıymetlerinin günün koşullarına uygun piyasa değeri

Sigorta sözleşmesinin süresi

 

MALİYET TÜRLERİ :

Sabit maliyetler (C)

Değişken maliyetler (V)

Sigorta Bedeli’ne Bağlı Giderler

 

PRİM BELİRLENİRKEN GÖZETİLECEK İLKELER :

Prim yeterli olmalıdır

Prim adil olmalıdır

Prim, ekonomik ölçülere göre makul bir düzeyde olmalıdır

Prim, güvenliği teşvik etmeli, hasar önleyici nitelikte olmalıdır

 

TARİFE REJİMLERİ :

Serbest tarife rejimi

Tasdik edilmiş tarife rejimi

Tanzim edilmiş tarife rejimi